Інвестиції та їх класифікації.

Інвестиція (investment) – вкладення грошових коштів, цінних паперів та іншого майна, в т.ч. майнових прав, що належать інвестору і мають грошову оцінку в об’єкти підприємницької та / або іншої діяльності з метою отримання прибутку та / або іншого корисного ефекту.

Відкриваючи депозит у банку, людина відмовляється від своїх грошей зараз, щоб у майбутньому отримати більшу їх суму. Витрачаючи час і гроші на навчання, людина також сподівається отримати в майбутньому корисний ефект. Обидва приклади є інвестиціями.

Також інвестиціями називають процес руху капіталу від моменту вкладення до моменту повернення.

Інвестиційна діяльність – це процес збору інвестиційних ресурсів, вибору ефективних інструментів інвестування і формування збалансованого за конкретними параметрами інвестиційного портфеля.

Інвестор – це суб’єкт інвестиційної діяльності, який вкладає власні, позикові або залучені кошти у формі інвестицій. Це може бути, наприклад, вкладник банку, співзасновник компанії або кредитор. По суті кожна людина, яка має вклад у банку, є інвестором.

Класифікація інвестицій.

Основним критерієм класифікації інвестицій є об’єкт вкладення.

У залежності від об’єкта вкладення виділяють:

 • Інвестиції в реальні активи – вкладення у фізичні активи (будівлі, споруди, машини, устаткування, нерухомість і т.д.).
 • Інвестиції в нематеріальні активи – вкладення в патенти, ліцензії, торгові марки, авторські права тощо Сюди ж відносяться інвестиції в людський капітал, які відіграють важливу роль у розвитку інноваційного процесу.
 • Фінансові інвестиції – вкладення в різні фінансові інструменти інвестування: цінні папери, депозит у банку, валюта і т.д

За метою вкладення інвестиції поділяються на:

 • прямі інвестиції – вкладення в статутні капітали компаній або цінні папери бізнесу. Здійснюються здебільшого з метою розширення сфери впливу, отримання контролю та управління об’єктом інвестування. Отримання доходу у даному випадку – не першочергова мета інвестора. Пряме інвестування здійснюють в основному досвідчені інвестори, що володіють повною інформацією про об’єкт інвестування і добре знайомі з інвестуванням.
 • портфельні інвестиції – кошти, вкладені в активи для отримання доходу (наприклад, приросту ринкової вартості інвестиційного об’єкта, відсотків, дивідендів та інших грошових виплат) і диверсифікації ризиків.

Інвестиційний портфель (investment portfolio) – це сукупність реальних або фінансових вкладень інвестора. Найчастіше слово «інвестиційний» опускають і називають цю сукупність просто «портфель».

Класифікація інвестицій в залежності від терміну інвестування:

 • Короткострокові – вкладення на термін менше 1 року. Такі інвестиції носять спекулятивний характер, тобто здійснюються з метою отримання доходу від різниці в ціні купівлі та продажу активу.
 • Середньострокові – вкладення на термін від 1 року до 5 років.
 • Довгострокові – вкладення на термін більше 5 років.

За регіональною ознакою виділяють:

 • Інвестиції всередині країни.
 • Зарубіжні інвестиції.

За типом інвестора інвестиції поділяються на:

 • Державні – вкладення здійснюються державними органами влади та підприємствами державної форми власності.
 • Приватні – вкладення здійснюються фізичними або юридичними особами (недержавної форми власності).
 • Іноземні – здійснюються іноземними громадянами, організаціями або державами.
 • Інституційні – здійснюються, відповідно, інституційними інвесторами, тобто посередниками в особі страхових компаній, взаємних і пенсійних фондів тощо.

За прибутковістю інвестиції виділяють:

 • Високоприбуткові – вкладення, у яких очікувана прибутковість значно перевищує середню норму прибутковості на ринку.
 • Середньодохідний – вкладення, у яких очікувана прибутковість знаходиться на рівні норми прибутковості на ринку.
 • Низькодохідні – вкладення з очікуваною прибутковістю нижче середньоринкової.
 • Безприбуткові – вкладення, метою яких не є отримання доходу. Це можуть бути соціальні інвестиції, або інвестиції, здійснювані компаніями з метою поліпшення репутації, розширення частки ринку, а також підвищення впізнаваності бренду

За рівнем ризику інвестиції поділяються на:

 • Консервативні – вкладення з ризиком нижче середньоринкового рівня.
 • Помірні – вкладення із середньоринковими ризиком.
 • Агресивні – високоризикові інвестиції, у яких рівень ризику значно перевищує середній рівень ринку.

Аналогічно цій класифікації також виділяють типи інвесторів по відношенню до ризику – консервативний, агресивний і помірний.

Перераховані класифікації інвестицій є основними і найбільш поширеними, але не вичерпними.

Оцініть статтю
Додати коментар